Artikel 3.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn:
a. oud-medewerkers en oud-specialisten van de in artikel lid 1 sub a genoemde instellingen, die hun dienstverband hebben beëindigd wegens OBU (overbruggingsuitkering), pensionering, functioneel leeftijdsontslag of WAO-toekenning vanaf vijftig-jarige leeftijd:
b. bij overlijden van de onder sub a van dit artikellid genoemde personen. de partner van de overledene.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle leden zijn opgenomen.