menu pagina

Onder voorbehoud. Slechts ter informatie:

STATUTENWIJZIGING/20021555/NK/IS/MR

Heden, de vierentwintigste juni tweeduizend drie, verschenen voor mij, mr. Imca Alma Loduvica Segers, notaris te Terneuzen:
1. de heer Petrus Camillus Josephus Hageman, geboren te Clinge op veertien april negentienhonderd negenendertig, legitimatie: N104548723, wonende te 4561 VS Hulst, Puccinistraat 6, gehuwd;
2. de heer Johannes Petrus Pielaet, geboren te Hoofdplaat op tweeëntwintig november negentienhonderd achtendertig, legitimatie: paspoortnummer N9935311140, wonende te 4505 AE Zuidzande, St. Jorisstraat 6, gehuwd;
ten deze handelende in hun hoedanigheid van voorzitter respectievelijk secretaris van de statutair in de gemeente Terneuzen gevestigde vereniging: Seniorenclub van Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen, Verpleeghuis De Stelle en Zor2Cuisine met adres:
Wilhelminastraat 2, 4581 AS Vogelwaarde, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken voor Zeeland onder nummer 22046259/


De comparanten, handelende als gemeld, verklaren, ter uitvoering van een besluit
genomen in een op veertien februari tweeduizend drie gehouden ledenvergadering van gemelde vereniging - in welke vergadering zij tevens tot het verlijden van deze akte zijn
gemachtigd - de artikelen 1 en 2 van de statuten van gemelde vereniging zodanig te
wijzigen, dat deze artikelen komen te luiden als volgt:

STATUTEN
NAAM EN ZETEL
Artikel 1.
De vereniging draagt de naam:
SENIORENCLUB ZEEUWS-VLAANDEREN "ZORGMIX" en heeft haar zetel in de gemeente Terneuzen.

DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het betrekken van oud-medewerkers en oud-specialisten van Stichting ZorgSaam
(alsmede haar rechtsvoorgangers onder algemene titel), Woonzorgcentrum
Coensdike, Verzorgingshuis Emmaus, Stichting Woonzorg West Zeeuws
Vlaanderen en ZorgCuisine, alsmede van eventuele andere instellingen waarvan de organisaties in de toekomst nog samengaan/fuseren met- danwel overgenomen
worden door Stichting ZorgSaam en personen of medewerkers van instellingen met -een samenwerkingsverband of toelatingsovereenkomst met eerder genoemde
instellingen na het beëindigen van hun dienstverband wegens OBU (overbrug gingsuitkering), pensionering, functioneel leeftijdsontslag of WAO-toekenning vanaf vijftig-jarige leeftijd uit sociaal oogpunt, teneinde van hun kennis en ervaring gebruik te kunnen maken;
b. het bieden van ontspanningsmogelijkheden aan de in het sub a van dit artikellid genoemde personen, het scheppen van mogelijkheden elkaar in verenigingsverband te ontmoeten om zodoende het leggen van sociale contacten te bevorderen;
c. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords;
2. De vereniging tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een jaarlijkse terugkomdag, het ontvangen van het personeelsblad Groeps
nieuws, eigen activiteiten.

De comparanten zijn mij, notaris, bekend, terwijl hun identiteit door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten is vastgesteld.
WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Terneuzen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven vaneen toelichting daarop aan hen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze -akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.

Vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk ondertekend.
Volgt ondertekening.

UITGEGEVEN VOOR AFSCHRIFT

w.g. I.A.L.Segers,notaris