menu pagina

Onder voorbehoud. Slechts ter informatie:

Vereniging/20001951/nk/1/jcp/58

Heden, de negenentwintigste juni tweeduizend, verschenen voor mij, Mr. Joan
Marie Etienne Seijdlitz,
notaris met plaats van vestiging Terneuzen:

Comparanten:
1. de heer Petrus Camillus Josephus Hageman, geboren te Clinge op veertien april negentienhonderd negenendertig, legitimatie: paspoortnummer N14193112, uitgegeven op vijfentwintig maart negentienhonderd zesennegentig, wonende te 4561 VS Hulst, Puccinistraat 6, gehuwd;
2. de heer Ronald Robert Jacobs, geboren te Heerlen op acht februari negentienhonderd veertig, legitimatie: paspoortnummer N91576438, uitgegeven op vijftien juli negentienhonderd negenennegentig, wonende te 4501 JC Oostburg, Burg. H.S.
Gratamastraat 7, gehuwd:
3. de heer Willy Gelderland, geboren te Boschkapelle op twintig april negentien- -honderd zesendertig, legitimatie: paspoortnummer N95176405, uitgegeven op elf november negentienhonderd negenennegentig, wonende te 4581 AS Vogelwaarde.
gemeente Hontenisse, Wilhelminastraat 2, gehuwd.
De comparanten verklaren, ter uitvoering van een besluit genomen in een op achtentwintig januari tweeduizend gehouden ledenvergadering der te Terneuzen gevestigde vereniging Seniorenclub van Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen, Verpleeg huis De Stelle en ZorgCuisine - in welke vergadering zij tevens tot het ondertekenen van deze akte is gemachtigd - de statuten van gemelde vereniging zodanig vast te leggen, dat zij in hun geheel komen te luiden als volgt:

STATUTEN

NAAM EN ZETEL Artikel 1.
1. De vereniging draagt de naam: Seniorenclub van Ziekenhuis Zeeuws Vlaanderen, Verpleeghuis De Stelle en ZorgCuisine en heeft haar zetel in de gemeente Terneuzen.
2. De vereniging is opgericht voor onbepaalde tijd.

DOEL
Artikel 2.
1. De vereniging heeft ten doel:
a. het betrekken van oud-medewerkers en oud-specialisten van Ziekenhuisgroep Zeeuws Vlaanderen, Verpleeghuis De Stelle en ZorgCuisine en aan personen of medewerkers van instellingen met een samenwerkingsverband of toelatingsovereenkomst met eerder genoemde instellingen na het beëindigen van hun dienstverband -wegens OBU (overbruggingsuitkering), pensionering, functioneel leeftijdsontslag of WAO-toekenning vanaf vijftig-jarige leeftijd uit sociaal oogpunt, teneinde van hun kennis en ervaring gebruik te kunnen maken;
b. het bieden van ontspanningsmogelijkheden aan de in het sub a van dit artikellid genoemde personen, het scheppen van mogelijkheden elkaar in verenigingsverband te ontmoeten om zodoende het leggen van sociale contacten te bevorderen;
c. voorts al hetgeen met een en ander rechtstreeks of zijdelings verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de ruimste zin des woords, 2. De vereniging tracht dit doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren van een jaarlijkse terugkomdag, het ontvangen van het personeelsblad Groepsnieuws, eigen activiteiten.

LEDEN
Artikel 3.
1. Leden van de vereniging kunnen zijn:
a. oud-medewerkers en oud-specialisten van de in artikel lid 1 sub a genoemde instellingen, die hun dienstverband hebben beëindigd wegens OBU (overbruggingsuitkering), pensionering, functioneel leeftijdsontslag of WAO-toekenning vanaf vijftig-jarige leeftijd:
b. bij overlijden van de onder sub a van dit artikellid genoemde personen. de partner van de overledene.
2. Het bestuur houdt een register waarin de namen en de adressen van alle leden zijn opgenomen.

TOELATING
Artikel 4.
1. Het bestuur beslist, na schriftelijke aanmelding bij de secretaris van de vereni
ging, omtrent de toelating van leden en doet van zijn beslissing ten spoedigste
schriftelijk mededeling aan de betrokkene.
2. Tegen de beslissing van het bestuur is geen beroep mogelijk.

EINDE VAN HET LIDMAATSCHAP
Artikel 5.
1. Het lidmaatschap eindigt:
a. door opzegging door het lid;
b. door overlijden van het lid, met inachtneming van de plaatsvervulling zoals omschreven in lid 1 sub b van artikel 3;
c. door opzegging namens de vereniging. Deze kan geschieden wanneer een lid heeft opgehouden aan de vereisten voor het lidmaatschap bij de statuten gesteld te -voldoen, wanneer hij zijn verplichtingen jegens de vereniging niet nakomt, alsook -wanneer redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren;
d. door ontzetting. Deze kan alleen worden uitgesproken wanneer een lid in strijd -met de statuten, reglementen of besluiten der vereniging handelt, of de vereniging op onredelijke wijze benadeelt.
2. Opzegging namens de vereniging geschiedt door het bestuur.
3. Opzegging van het lidmaatschap door het lid of door de vereniging kan slechts
geschieden tegen het einde van een verenigingsjaar en met inachtneming van een opzeggingstermijn van een kalendermaand. Echter kan het lidmaatschap onmiddellijk worden beëindigd indien van de vereniging of van het lid redelijkerwijs niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren.
4. Een opzegging in strijd met het bepaalde in het vorige lid, doet het lidmaatschap eindigen op het vroegst toegelaten tijdstip volgende op de datum waartegen was opgezegd.
5. Een lid is niet bevoegd door opzegging van zijn lidmaatschap een besluit waarbij de verplichtingen van de leden van geldelijke aard zijn verzwaard, te zijnen opzichte uit te sluiten.
6. Ontzetting uit het lidmaatschap geschiedt door het bestuur.
7. Van een besluit tot opzegging van het lidmaatschap door de vereniging op grond dat redelijkerwijs van de vereniging niet gevergd kan worden het lidmaatschap te laten voortduren en van een besluit tot ontzetting uit het lidmaatschap staat de betrokkene binnen een maand na ontvangst van de kennisgeving van het besluit beroep open op de algemene vergadering. Hij wordt daartoe ten spoedigste schrif
telijke van het besluit met opgave van redenen in kennis gesteld. Gedurende de beroepstermijn en hangende het beroep is het lid geschorst.
8. Wanneer het lidmaatschap in de loop van een verenigingsjaar eindigt, blijft desniettemin de jaarlijkse bijdrage voor het geheel verschuldigd.

GELDMIDDELEN
Artiikel 6.
1. De ter bereiking van het doel der vereniging benodigde gelden kunnen worden verkregen door:
a. heffing van een jaarlijkse contributie van de leden.
b. heffing van een eigen bijdrage bij het deelnemen aan activiteiten;
c. subsidies:
d. schenkingen, erfstellingen en legaten;
e. alle andere verkrijgingen en baten.
2. Jaarlijks wordt door de algemene vergadering het bedrag van de contributie vastgesteld;

BESTUUR
Artikel 7.
1. Het bestuur bestaat uit tenminste drie personen en ten hoogste uit vijf personen, die door de algemene vergadering worden benoemd. De benoeming van het eerste bestuur wordt bij deze akte benoemd en blijft aan tot in de eerste komende jaarvergadering.
2. Het bestuur (met uitzondering van het eerste bestuur, waarvan de leden in functie worden benoemd) kiest uit zijn midden één voorzitter, één secretaris en één penningmeester. De functies van secretaris en penningmeester kunnen ook door een persoon worden vervuld.
3. De benoeming van bestuursleden geschiedt aan de hand van de uitslag van de schriftelijk gehouden stemming in de algemene ledenvergadering uit leden, die zich kandidaat hebben gesteld.
4, Mocht(en) in het bestuur, om, welke reden dan ook leden ontbreken, dan vormen de overblijvende bestuursleden of vormt het enig overgebleven bestuurslid niettemin een wettig bestuur, behoudens het bepaalde in artikel 12.
5. Indien er tussentijds een vacature ontstaat, dan is het overblijvende bestuur gerechtigd een bestuurslid te benoemen, die in de eerstkomende ledenvergadering kan worden bekrachtigd (verkozen).
6.a. Een bestuurslid kan worden geschorst of ontslagen door het bestuur met algemene stemmen (het bestuurslid, dat geschorst of ontslagen wordt niet meegerekend).
--b. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst.
Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn. 7. De leden van het bestuur genieten geen beloning voor hun werkzaamheden. Zij -hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.

EINDE BESTUURSLIDMAATSCHAP - SCHORSING
Artikel 8.
1. Elk bestuurslid, ook wanneer hij voor een bepaalde tijd is benoemd, kan te allen tijde door de algemene vergadering worden ontslagen of geschorst. Een schorsing die niet binnen drie maanden gevolgd wordt door een besluit tot ontslag, eindigt door het verloop van die termijn.
2. Elk bestuurslid treedt uiterlijk drie jaar na zijn benoeming af, volgens een door het bestuur op te maken rooster van aftreden. De aftredende is terstond herkiesbaar. Wie in een tussentijdse vacature wordt benoemd, neemt op het rooster de plaats van zijn voorganger in
3. Het bestuurslidmaatschap eindigt voorts:
a. door het eindigen van het lidmaatschap van de vereniging
b. door bedanken;
c. door overlijden.

BESLUITVORMING VAN HET BESTUUR
Artikel 9.
1. Alle besluiten van het bestuur worden genomen met volstrekte meerderheid der geldig uitgebrachte stemmen.
2. In afwijking van hetgeen de wet dienaangaande bepaalt, is het oordeel van de voorzitter omtrent de totstandkoming en de inhoud van een besluit niet beslissend.
3. Bij Huishoudelijk Reglement kunnen nadere regelen aangaande de vergaderingen van en de besluitvorming door het bestuur, zowel in als buiten vergadering, worden gegeven.

STATUTENWIJZIGING
Artikel 10.
1. Het bestuur is bevoegd een voorstel tot wijziging van statuten ter behandeling voor te leggen aan de algemene vergadering. Het besluit daartoe moet worden genomen in de jaarlijkse algemene vergadering.
2. In de statuten van de vereniging kan geen verandering worden gebracht dan door een besluit van een algemene vergadering, waartoe is opgeroepen met de mededeling dat aldaar wijzigingen van de statuten zal worden voorgesteld.
3. Zij die de oproeping tot de algemene vergadering ter behandeling van een voorstel tot statutenwijziging hebben gedaan, moeten tenminste zeven dagen voor de vergadering een afschrift van dat voorstel, waarin de voorgedragen wijziging woordelijk is opgenomen, op een daartoe geschikte plaats voor de leden ter inzage leggen tot na afloop van de dag waarop de vergadering wordt gehouden. Bovendien
wordt een afschrift als hiervoor bedoeld, aan alle leden toegezonden.
4. Besluiten tot wijziging van de statuten kunnen slecht worden genomen in een algemene ledenvergadering met tenminste twee/derde van de in de vergadering uitgebrachte stemmen.
3. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Tot het doen verlijden van de akte is ieder bestuurslid bevoegd.
4. De leden van het bestuur zijn verplicht een authentiek afschrift van deze wijziging alsmede de gewijzigde statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken, binnen welker gebied de vereniging haar zetel heeft.

BESTUURSTAAK
Artikel 11.
Behoudens de beperkingen volgens de statuten is het bestuur:
1. belast met het besturen van de vereniging;
2. bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten tot het kopen, vervreemden of bezwaren van registergoederen;
3. niet bevoegd tot het sluiten van overeenkomsten waarbij de vereniging zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich tot zekerheidstelling voor een schuld van een derde verbindt. Op het ontbreken van deze bevoegdheid kan door en tegen derden beroep worden gedaan.
4. bevoegd commissies te benoemen, die volgens de bepalingen in het huishoudelijk regelement belast zijn met het organiseren van activiteiten.
5. Het bestuur behoeft de goedkeuring van de algemene vergadering voor besluiten tot
I. onverminderd het bepaalde onder 11 het aangaan van rechtshandelingen en het --verrichten van investeringen, waarvan het objekt of belang een waarde vertegen- -- woordigt, welke een door de algemene vergadering vastgestelde limiet overtreft; --door splitsing van rechtshandelingen mag op de strekking hiervan geen inbreuk ---worden gemaakt.
II.a. het huren, verhuren en op andere wijze in gebruik of genot verkrijgen van ---onroerende goederen; ---b. het aangaan van overeenkomsten, waarbij aan de vereniging een bankkrediet
wordt verleend. Op het ontbreken van deze goedkeuring kan door en tegen derden geen beroep
worden gedaan.

VERTEGENWOORDIGING
Artikel 12
De vereniging wordt in en buiten rechte uitsluitend vertegenwoordigd door:
a. hetzij door het bestuur;
b. hetzij door twee gezamenlijk handelende bestuursleden, te weten de voorzitter en één door hem aan te wijzen bestuurslid:
c. hetzij bij ontstentenis van de voorzitter door de overige bestuursleden gezamenlijk.

JAARVERSLAG - REKENING EN VERANTWOORDING
Artikel 13.
1. Het verenigingsjaar loopt van één januari tot en met één en dertig december. 2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de vereniging zodanige
aantekening te houden dat daaruit te allen tijd haar rechten en verplichtingen
kunnen worden gekend. 3. Het bestuur brengt op een algemene vergadering binnen zes maanden na afloop -van het verenigingsjaar, behoudens de verlenging van deze termijn door de algemene vergadering, zijn jaarverslag uit en doet, onder overlegging van een balans en
een staat van baten en lasten, rekening en verantwoording over zijn in het afgelopen boekjaar gevoerd bestuur.
4. De algemene vergadering benoemt jaarlijks uit de leden een commissie van
tenminste twee personen, die geen deel mogen uitmaken van het bestuur. De commissie onderzoekt de rekening en verantwoording van het bestuur en brengt
aan de algemene vergadering verslag van haar bevindingen uit.
5. Het bestuur is verplicht aan de commissie alle door haar gewenste inlichtingen te verschaffen, haar desgewenst de kas en de waarden te vertonen en inzage van de boeken en bescheiden der vereniging te geven.
6. Goedkeuring door de algemene vergadering van het jaarverslag en de rekening en verantwoording strekt het bestuur tot décharge.
7. Het bestuur is verplicht de bescheiden bedoeld in de leden 2 en 3, zeven jaren lang te bewaren. -

ALGEMENE VERGADERINGEN
Artikel 14.
1. Aan de algemene vergadering komen in de vereniging alle bevoegdheden toe, die niet door de wet of de statuten aan het bestuur zijn opgedragen.
2. Jaarlijks, uiterlijk zes maanden na afloop van het verenigingsjaar, wordt een algemene vergadering - de jaarvergadering - gehouden. In de jaarvergadering komen onder meer aan de orde:
a. het jaarverslag en de rekening en verantwoording bedoeld in artikel 13 met het verslag van de aldaar bedoelde commissie;
b. de benoeming van de in artikel 132genoemde commissie voor het volgende verenigingsjaar;
c. voorziening in eventuele vacatures;
d. vaststelling van het bedrag van de kontributie voor het nieuwe verenigingsjaar en vaststelling van het bedrag van het entreegeld;
e. voorstellen van het bestuur of de leden, aangekondigd bij de oproeping voor de -vergadering.
3. Andere algemene vergaderingen worden gehouden zo dikwijls het bestuur dit wenselijk oordeelt.
4. Voorts is het bestuur op schriftelijk verzoek van tenminste één/tiende gedeelte der leden (stemmen) verplicht tot het bijeenroepen van een algemene vergadering binnen één maand na ontvangst van genoemd verzoek.

TOEGANG EN STEMRECHT
Artikel 15.
1. Toegang tot de algemene vergadering hebben alle leden van de vereniging. Geen toegang hebben geschorste leden en geschorste bestuursleden.
2. Over toelating van andere dan de in lid 1 bedoelde personen beslist het bestuur.
3. Ieder lid van de vereniging dat niet geschorst is, heeft één stem.
4. Alleen voor de algemene vergadering waarin op de voorgeschreven wijze in artikel 10 over de statuten van de vereniging wordt gestemd kan een lid zijn stem -door een schriftelijk daartoe gemachtigd ander lid uitbrengen. Voor de overige stemmingen en vergaderingen, anders dan statutenwijzigingen kan en mag er geen -gebruik worden gemaakt van een volmacht, hetzij schriftelijk of mondeling.
5. Met inachtneming van lid 4 van diit artikel kan niemand als gevolmachtigde van meer dan een lid optreden, zodat geen van de aanwezigen meer dan twee stemmen kan uitbrengen.

VOORZITTERSCHAP - NOTULEN
Artikel 16.
1. De algemene vergaderingen worden geleid door de voorzitter van de vereniging of zijn plaatsvervanger. Ontbreken de voorzitter en zijn plaatsvervanger, dan
treedt één der andere bestuursleden door het bestuur aan te wijzen als voorzitter op.
2. Van het verhandelde in elke vergadering worden door de secretaris of een ander
door de voorzitter daartoe aangewezen persoon notulen gemaakt, die door de
voorzitter en de notulist worden vastgesteld en ondertekend.
3. De notulen van de algemene vergadering worden aan de leden van de vereniging verstrekt.

BESLUITVORMING VAN DE ALGEMENE VERGADERING
Artikel 17.
1. Het ter algemene vergadering uitgesproken oordeel van de voorzitter dat door de vergadering een besluit is genomen is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen besluit voorzover gestemd werd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
2. Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het in het eerste lid bedoeld oordeel de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats, wanneer de meerderheid der vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
3. Voorzover de statuten of de wet niet anders bepalen, worden alle besluiten van -de algemene vergadering genomen met volstrekte meerderheid van de uitgebrachtestemmen.
4. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
5. Indien bij een verkiezing van personen niemand de volstrekte meerderheid heeft verkregen, heeft een tweede stemming tussen de voorgedragen kandidaten, plaats. -De kandidaat, die de meeste stemmen heeft verworven, is dan verkozen. Indien bij de tweede stemming de stemmen staken, dan beslist het lot.
6.Alle stemmingen geschieden mondeling, tenzij de voorzitter een schriftelijke stemming gewenst acht of één der stemgerechtigden zulks voor de stemming verlangt. Schriftelijke stemming geschiedt bij ongetekende, gesloten briefjes.
7. Een éénstemmig besluit van alle leden, ook al zijn deze niet in een vergadering bijeen, heeft, mits met voorkennis van het bestuur genomen, dezelfde kracht als een besluit van de algemene vergadering.
8. Zolang in een algemene vergadering alle leden aanwezig of vertegenwoordigd zijn, kunnen geldige besluiten worden genomen, mits met algemene stemmen, omtrent alle aan de orde komende onderwerpen - dus mede een voorstel tot statutenwijziging of tot ontbinding - ook al heeft geen oproeping plaatsgehad of is deze niet op de voorgeschreven wijze geschied of is enig ander voorschrift omtrent
het oproepen en houden van vergaderingen of een daarmee verband houdende formaliteit niet in acht genomen.

BIJEENROEPING ALGEMENE VERGADERING
Artikel 18.
1. De algemene vergaderingen worden bijeengeroepen door het bestuur. De oproeping geschiedt schriftelijk aan de adressen van de leden, volgens het ledenregister -bedoeld in artikel 3. De termijn voor de oproeping bedraagt tenminste zeven dagen, met inachtneming van het bepaalde in artikel 10 van deze statuten omtrent statutenwijziging.
2. Bij de oproeping worden de te behandelen onderwerpen vermeld onverminderd -het bepaalde in artikel 10 (statutenwijziging).

ONTBINDING
Artikel 19.
1. De vereniging kan worden ontbonden door een besluit van de algemene vergadering. Het bepaalde in de leden 1 en 2 van artikel 10 (statutenwijziging) is van overeenkomstige toepassing.
2. Een besluit tot ontbinding behoeft tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen, in een vergadering waarin tenminste de helft van de geregistreerde leden aanwezig is. Is niet tenminste de helft van de leden aanwezig dan wordt binnen één maand een tweede vergadering bijeengeroepen en gehouden, waarin over het voorstel, zoals dat in de vorige vergadering aan de orde is geweest,
ongeacht het aantal aanwezige leden, kan worden besloten, mits met een meerderheid van tenminste twee/derde van de geldig uitgebrachte stemmen.
2. Het batig saldo na vereffening vervalt aan degenen die ten tijde van het besluit -tot ontbinding lid waren. Ieder hunner ontvangt een gelijk deel. Bij het besluit tot ontbinding kan echter ook een andere bestemming aan het batig saldo worden gegeven.

HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Artikel 20.
1. De algemene vergadering kan een Huishoudelijk Reglement vaststellen.
2. Het Huishoudelijk Reglement mag niet in strijd zijn met de wet, ook waar die geen dwingend recht bevat, noch met de statuten.
3. Het Huishoudelijk Reglement kan gewijzigd worden op iedere algemene verga- - dering. mits het voorstel daartoe op de agenda aan de leden is bekend gemaakt.

SLOTBEPALING
Artikel 21.
Tenslotte verklaarden de komparanten dat voor de eerste maal worden benoemd tot leden van het bestuur:
1. de heer Petrus Camillus Josephus Hageman, voornoemd
2. de heer Ronald Robert Jacobs, voornoemd
3. de heer Willy Gelderland, voornoemd.
van wie de sub 1, 2 en 3 genoemden de funkties van voorzitter, secretaris en penningmeester zullen bekleden. De comparanten zijn mij, notaris, bekend, terwijl hun identiteit door mij, notaris, aan de hand van de hiervoor gemelde en daartoe bestemde documenten is vastgesteld

WAARVAN AKTE in minuut is verleden te Terneuzen op de datum als in het hoofd van deze akte vermeld.

Na zakelijke opgave van de inhoud van deze akte aan de comparanten en het geven van een toelichting daarop aan hen, hebben deze eenparig verklaard van de inhoud van deze akte te hebben kennis genomen en op volledige voorlezing daarvan geen prijs te stellen.
vervolgens is deze akte na beperkte voorlezing door de comparanten en mij, notaris, onmiddellijk ondertekend.

uitgegeven voor afschrift

w.g. J.Seijdlitz