Algemene voorwaarden

Lidmaatschap

Leden van de vereniging Zorgmix kunnen zijn:

Oud-medewerkers, inclusief specialisten, van alle onderdelen van de voormalige organisaties en rechtsvoorgangers van ZorgSaam, Curamus en Warmande die in ZorgSaam Zorggroep Zeeuws-Vlaanderen verenigd zijn. Medewerkers die op of na hun 55’ste met (vervroegd) pensioen gaan, arbeidsongeschikt geworden zijn of mensen die met functioneel leeftijdsontslag te maken krijgen, kunnen lid worden.

Bij het overlijden van een lid, kan diens partner het lidmaatschap overnemen.

Het bestuur beslist na aanmelding via de website of na schriftelijke aanmelding bij het bestuurslid belast met de ledenadministratie over toelating van het lid tot de vereniging.

Het lidmaatschap eindigt door opzegging van het lid tegen het einde van het lopende verenigingsjaar met inachtneming van een opzegtermijn van één kalender maand, door overlijden of door opzegging namens de vereniging in uitzonderlijke gevallen.

Contributie

De contributie wordt jaarlijks door het bestuur vastgesteld. De contributie voor het lopende verenigingsjaar (loopt van 1 januari t/m 31 december) en dient voldaan te worden voor 1 april van het lopende jaar op de door het bestuur aangegeven bankrekening.

Bestuur

Het bestuur bestaat uit minimaal drie en maximaal vijf bestuursleden, die door de algemene vergadering worden benoemd.

Benoeming van nieuwe bestuursleden geschiedt aan de hand van stemming tijdens de algemene ledenvergadering uit leden die zich kandidaat hebben gesteld.

Statuten

Voor alle verdere info verwijzen wij u naar de statuten die gepubliceerd zijn op deze website.