Leden info

Beste (ex)-medewerker van Zorggroep ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen,

Tot op heden ben je werkzaam bij Zorggroep ZorgSaam Zeeuws Vlaanderen en je staat op het punt je loopbaan te beëindigen. Misschien heb je al eerder de organisatie verlaten. Je wil in ieder geval graag verbonden blijven met de organisatie en met collega‘s. Je vindt het prettig om samen met oud-collega‘s deel te nemen aan allerlei activiteiten. Je wilt in de toekomst de kans krijgen om reflexie te geven op het beleid. Dan is ZorgMix iets voor jou.
Vóór je aanmelding is het goed kennis te nemen van onderstaande informatie.

Voordelen lidmaatschap

 • Je kan deelnemen aan alle geplande activiteiten. We kunnen alle activiteiten aanbieden onder de werkelijke kostprijs. Je kan ook een introducé meenemen. Hiervoor wordt een andere prijs berekend, nog steeds onder de reële prijs. Een tweede introducé kan, als er ruimte over is, maar dan wel aan kostprijs.
 • Je kan onder dezelfde voorwaarden als het personeel deelnemen aan symposia georganiseerd door de stichting ZorgSaam.
 • Mogelijkheid tot deelname aan de collectieve ziektekostenverzekering van ZorgSaam.
 • Vanaf 2016 krijgen ZorgMix-leden weer een kerstpakket aangeboden door ZorgSaam.
 • Je krijgt de kans om je stem te laten horen over het beleid van ZorgSaam en suggesties te doen voor verbeterpunten.
 • Zorgmixleden krijgen het personeelsblad van ZorgSaam “Update” gratis thuis toegestuurd.

Jaarlijkse activiteiten

 1. jaarlijkse ontmoetingsdag met hapje en drankje, tevens jaarvergadering
 2. voorjaarsreisje: hele dagreis
 3. fietstocht
 4. najaarsuitstap: halve dagreis
 5. gezellig samenzijn met een spreker, een entertainer, een muzikaal optreden.

Privacyreglement

Sinds 25 mei 2018 is in Europa de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) ingevoerd.
Ook wij dienen ons hieraan te houden.
Bij ZorgMix registreren we jouw naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, geboortedatum , bank-nummer en laatste locatie van tewerkstelling.
We gebruiken jouw naam en adres en/of e-mailadres enkel voor het versturen van de uitnodigingen voor onze activiteiten en voor het toesturen van eventuele andere post.
Jouw naam en adresgegevens worden ook ter beschikking gesteld aan Zorggroep ZorgSaam Zeeuws-Vlaanderen voor het toezenden van het personeelsblad en het jaarlijks kerstpakket.
Jouw telefoonnummer wordt door ons slechts heel incidenteel gebruikt, bijvoorbeeld om je persoonlijk iets te vragen of om je te verwittigen van een onverwachte aanpassing in onze programmatie.
Jouw bankrekening nummer hebben we nodig voor de incidentele situatie dat je recht heeft op het terugbetalen van inschrijvingsgeld voor een activiteit.
Geboortedata en laatste locatie van tewerkstelling gebruiken wij voor een zo compleet mogelijk overzicht van ons ledenbestand.

je kan jouw persoonsgegevens kosteloos en zonder enige motivatie raadplegen en eventueel laten corrigeren/schrappen. Het moge duidelijk zijn dat schrappen van naam en adres automatisch het einde van het lidmaatschap inhoudt.
Na beëindiging van jouw lidmaatschap worden jouw gegevens verwijderd.

Wij hebben ook kennis genomen van het privacyreglement van de persoon die onze website aanpast en hieraan onze goedkeuring gegeven.

Het bestuurslid dat de ledenadministratie verzorgt is verantwoordelijk voor het correcte beheer van de persoonsgegevens van de leden.

We hebben jouw akkoordverklaring nodig. Dit kan je doen voordat je het digitaal aanmeldformulier inzendt.

contributie

Een vereniging kan niet zonder financiën. Een jaarlijkse contributie is daarom noodzakelijk. We houden deze zo laag mogelijk en verzoeken te betalen vóór 1 april. Voor 2021 is de contributie uitzonderlijk verlaagd en vastgesteld op € 10,00. Wie na augustus toetreedt betaalt slechts de helft. Het bestuur stelt de contributie vast.

Hoe wordt je lid?

Je kan lid worden door de contributie te storten op IBAN: 
NL 83 RBRB 0690 2875 93 (Bic: RBRBNL 21) t.n.v. Seniorenclub ZorgMix te Aardenburg met als referentie: je geboortedatum. Stuur ook tegelijkertijd het digitale formulier in. 

digitaal aanmeldingsformulier


Printen en toesturen kan ook. 

formulier downloaden en printen


Natuurlijk zijn we bereid om je eventueel persoonlijk nadere informatie te verschaffen. Schroom dus niet om contact op te nemen.

Hopend je als lid te mogen begroeten,

Trees Fockenier,
Voorzitter


Print u het formulier, dan kan dat worden gezonden aan:

   ledenadministratie
   t.a.v. Mevr. J.Dubbeldam,
   Rozenlaan 9,
   4542 CT Hoek